ทม.หนองปรือ ร่วมโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดโครงการคัดกรองป้องกันภัยสุขภาพ แก่พนักงานและประชาชน

0
140
ทม.หนองปรือ ร่วมโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา  จัดโครงการคัดกรองป้องกันภัยสุขภาพ แก่พนักงานและประชาชน  ระหว่าง วันที่ 17 -24 และ 31 พ.ค.2561 นี้ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
ทม.หนองปรือ ร่วมโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดโครงการคัดกรองป้องกันภัยสุขภาพ แก่พนักงานและประชาชน ระหว่าง วันที่ 17 -24 และ 31 พ.ค.2561 นี้ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

เมื่อ 18 พฤษภาคม 61 ที่ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการคัดกรองป้องกันภัยสุขภาพ ประจําปี 2561 โดยภายในกิจกรรมมีการบริการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ สนับสนุนการตรวจและปรึกษาปัญหาสุขภาพฟรี

สืบเนื่องจากปัจจุบัน ปัญหาสาธารณสุขที่เป็นปัญหาสําคัญ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่องที่มีความสําคัญต่อการป่วย พิการและตายก่อนวัยอันควรจํานวนมาก ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคไตวายเรื้อรัง โดยเฉพาะ โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งกําลังเป็นปัญหาสุขภาพที่ประชาชนชนชาวไทย มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น การบริโภคอาหารไม่มีประโยชน์ ขาดการออกกําลังกาย โดยประชาชนจํานวนมาก ไม่รู้ตัวเองว่ามีความเสี่ยง หรือป่วยเป็นโรคแล้ว และไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัย และการรักษาที่เหมาะสม จะทราบต่อเมื่อเกิดโรคแทรกซ้อนขึ้น ซึ่งอาจเกิดเสียชีวิตฉับพลัน หรือ เกิดความพิการ ที่ไม่อาจแก้ไขได้ ซึ่งโรคเหล่านี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะผู้เป็นโรคเท่านั้น แต่ยังส่งผลไปถึงครอบครัวและสังคม

ซึ่งโรคเหล่านี้เป็นโรคที่สามารถป้องกัน และรักษาเพื่อไม่เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ หากได้รับการตรวจพบ และรับการรักษาตั้งแต่ แรกเริ่ม การส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีความรู้ สามารถปฏิบัติตนในการดูแลรักษา สุขภาพของตนเมื่อเป็นโรคได้อย่างเหมาะสม  เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิด ภาวะแทรกซ้อน ความพิการและการสูญเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

โดยเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ ของการคัดกรองสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคต่างๆ โดยการตรวจสุขภาพ ประกอบด้วย ตรวจคัดกรองค้นหาโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความ ดันโลหิตสูง โรควัณโรคปอด มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก โดยจะจัดกิจกรรม จํานวน 3 ครั้ง มีเป้าหมาย 1,000 คน ระหว่าง วันที่ 17 -24 พ.ค.และ 31 พ.ค.61 นี้