ทม.หนองปรือ ร่วมกับอำเภอบางละมุง จัดโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

0
387
นายธเนศ ภู่ยิ้ม รองปลัดเทศบาลตำบลหนองปรือ  เป็นประธานเปิดโครงการ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน และประชาชนในชุมชนเขาตาโล 1 - 2 เข้าร่วมโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน
นายธเนศ ภู่ยิ้ม รองปลัดเทศบาลตำบลหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน และประชาชนในชุมชนเขาตาโล 1 – 2 เข้าร่วมโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

เมื่อ 4 มีนาคม 61 ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบุญสัมพันธ์ ทางเทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกับ อำเภอบางละมุง จัดโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ โดยนายธเนศ ภู่ยิ้ม รองปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานเปิดโครงการ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน และประชาชนในชุมชนเขาตาโล 1 – 2 เข้าร่วมโครงการ โดยโครงการนี้  เน้นการจัดประชุมประชาคม ให้ความรู้การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน การได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ ขึ้นทะเบียนคนพิการ ผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ด้านสุขภาพ การท่องเที่ยว สินค้า OTOP วิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือน /รายบุคคล ค้นหาความต้องการของประชาชน /หมู่บ้าน /ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการ เสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่การประกอบอาชีพของชุมชน

สำหรับปัญหาหรือข้อเสนอแนะในชุมชน ได้มีการเสนอขอให้เจ้าหน้าที่เก็บยะอย่างสม่ำเสมอ และกำชับเจ้าหน้าที่เนื่องจากพูดจาไม่สุภาพ การจัดระเบียบป้ายกีดขวางทางเท้า การจัดระเบียบการจอดรถบริเวณตลาดเขาตาโล การจัดการสุนัขจรจัด  ขอเสียงตามสายติดตั้งภายหมู่บ้านเอกมงคล 3 และขอให้เจ้าหน้าที่ทำคลื่นชะลอความเร็ว ซึ่งปัญหาดังกล่าว ที่เสนอมานั้น จะถูกรวบรวม เพื่อนำไปเป็นแนวทางแก้ไขและพัฒนาต่อไป.

ประชาชนในชุมชนเขาตาโล 1 - 2 เข้าร่วมการประชุมและเสนอแนะปัญหาด้านต่างๆ
ประชาชนในชุมชนเขาตาโล 1 – 2 เข้าร่วมการประชุมและเสนอแนะปัญหาด้านต่างๆ