ทม.หนองปรือ ร่วมกับหลายหน่วยงาน สนับสนุนเงินซื้ออุปกรณ์ ในการประกอบอาชีพคนพิการ 10 ครอบครัว

0
386
ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้อง เป็นตัวแทนในการมอบเงินให้คนพิการมีงานทำ สนับสนุนเงินซื้ออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ10 ครอบครัว รวมเป็นเงิน 600,000 บาท ที่ทางบริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด เป็นผู้ให้การสนับสนุน
ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้อง เป็นตัวแทนในการมอบเงินให้คนพิการมีงานทำ สนับสนุนเงินซื้ออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ10 ครอบครัว รวมเป็นเงิน 600,000 บาท ที่ทางบริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด เป็นผู้ให้การสนับสนุน

เมื่อ 26 มีนาคม 61 ที่ เทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ ดำเนินโครงการสร้างความหวังเพื่อเสริมพลังให้คนพิการมีงานทำ โดยเทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกับ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556 ตามมาตรา 35 คือการได้รับโอกาสสนับสนุนเงิน ซื้ออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพสนับสนุนเงินงวดที่ 1

ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินจำนวน 600,000 บาท จากบริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดย บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ด้วยทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายจะเป็นผู้นำ Supplier ชิ้นส่วนยานยนต์ในอาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและราคาที่เหมาะสม โดยทำการมอบเงินให้ครอบครัวคนพิการในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือที่ถูกคัดเลือกตามความเหมาะสม ของความเดือดร้อน โดยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปรือจำนวน 10 ครอบครัวๆละ 60,000 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์คืนสู่สังคม ให้ครอบครัวคนพิการได้มีทุนประกอบอาชีพที่ตนเองถนัด นำความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์จนสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ไม่ตกเป็นภาระของผู้อื่น.