ทม.หนองปรือ จัดโครงการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

0
409
พนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน เจ้าหน้าที่ อสม. ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน เจ้าหน้าที่ อสม. ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อ 28 สิงหาคม 60 ที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดโครงการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน เจ้าหน้าที่ อสม. ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดโครงการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560
ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดโครงการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560

โดยทางเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชน และภาคีเครือข่ายร่วมฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน  ซึ่งเชิญนายไตรภพ บุญช่วย เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการพิเศษ เขตหลักสี่กรุงเทพฯ มาเป็นวิทยากร บรรยายให้มีความรู้การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เครือข่ายดำเนินงานด้านการจัดการขยะ ในแต่ละหน่วยงาน เช่น มีการตรวจสอบ แนะนำการทิ้งขยะ ผิดประเภท การติดสติ๊กเกอร์รณรงค์ลดการใช้พลังงานต่าง ๆ การเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังไม่ใช้โฟมในสำนักงานและหน่วยงานราชการ การรณรงค์ควบคุมและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้ลง ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน เป็นต้น รวมถึงมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างถูกต้อง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้มีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการที่จะขับเคลื่อนโยบายเพื่อนำไปคัดแยกขยะ คือ ถังขยะทั่วไป ถังขยะอินทรีย์ ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะอันตราย เกิดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี นำไปสู่ “หนองปรือ เมืองน่าอยู่”ที่ยั่งยืน และในช่วงบ่ายได้จัดการแบ่งกลุ่ม ระดมความคิดเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น และมีแนวทางการแก้ไข เพื่อนำไปสู่การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป.

ภาคเอกชนต่างๆในพื้นที่ ทม.หนองปรือ เริ่มตื่นตัวรณงรงค์ส่งเสริมตามนโยบายของเทศบาลเมืองหนองปรือ
ภาคเอกชนต่างๆในพื้นที่ ทม.หนองปรือ เริ่มตื่นตัวรณงรงค์ส่งเสริมตามนโยบายของเทศบาลเมืองหนองปรือ
การทิ้งขยะโดยไม่คัดแยก ส่งผลให้ขยะเอ่อล้นตามภาพที่ชาวบ้านส่งร้องเรียน   บริเวณตรงข้ามหมู่บ้านวันเดอร์แลนด์
การทิ้งขยะโดยไม่คัดแยก ส่งผลให้ขยะเอ่อล้นตามภาพที่ชาวบ้านส่งร้องเรียน บริเวณตรงข้ามหมู่บ้านวันเดอร์แลนด์