ทม.หนองปรือ จัดประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ในการบริหารท่องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพ

0
175
เมื่อ 22 มีนาคม 62  ที่ ห้องประชุมเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้มีการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3 / 2562 โดยมี ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธาน   สำหรับวาระการประชุมได้มีการชี้แจง  การดำเนินการโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อให้เกิดการปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลืองานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้เมื่อมีกิจกรรมต่างๆของทางเทศบาล      รายงานมาตรการการจัดระเบียบการจราจรหน้าตลาดรัตนากร และตลาดไร่วนาสินธุ์ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการการจราจรให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น หลังได้รับการร้องเรียนการจราจรติดขัดมาก่อนหน้านี้

นอกจากนี้ยังมีการรายงานมาตรการแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ   ที่มีผู้ลักลอบนำมาทิ้ง โดยจะมีการกำชับให้กำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจหมั่นตรวจตราในพื้นที่ เพื่อดำเนินการจับปรับอย่างจริงจัง  การจัดกิจกรรมเทิดทูนพระมหากษัตริย์ วันที่ 28 มีนาคม 62  ที่ทางเทศบาลจะจัดขึ้น เพื่อเป็นการร่วมกันแสดงถึงความจงรักภักดิ์ดี   การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ การส่งเสริมการออมในท่องถื่นให้ประชาชนรู้จักและตระหนักในการออมเงิน   และโครงการค่ายครอบครัวล้อมรั้วป้องกันปัญหายาเสพติด  โดยการส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาในพืน้ที่ให้มากยิ่งขึ้น ผลัก ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและยาเสพติด.