ทม.หนองปรือประชุมติดตามประเมินผลคนพิการที่ได้รับทุนสนับสนุน 87 ราย นำเงินที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

0
128
นางปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ติดตามประเมินผลคนพิการที่ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 87 ราย ให้นำเงินที่ได้ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามวัตถุประสงค์
นางปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ติดตามประเมินผลคนพิการที่ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 87 ราย ให้นำเงินที่ได้ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามวัตถุประสงค์

เมื่อ 22 พฤษภาคม 61 ณ บริเวณหน้าห้องบรรยายสรุป ชั้น 5 เทศบาลเมืองหนองปรือ นางปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เปิดการอบรมแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ที่ผ่านการคัดกรองได้รับเงินสนับสนุนจากสถานประกอบการ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ เข้าร่วมประชุม พบปะสถานประกอบการที่ส่งเงินเข้าร่วม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา 35 จำนวน 87 ราย โดยมีสถานประกอบการผู้สนับสนับสนุน จำนวน 11 สถานประกอบการ มอบให้เป็นเงินจำนวน 109,500 ต่อราย รวมเป็นจำนวนเงิน 9,526,500 บ. ที่ได้มอบให้ในแต่ละรายนำไปประกอบอาชีพก่อนหน้านี้

ทั้งนี้เพื่อติดตามผล และให้คำแนะนำ การนำเงินที่สถานประกอบการให้การสนับสนุน ไปใช้ให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแต่ละราย นำเสนอในการขอรับเงินสนับสนุนตามมาตรา 35 สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เทศบาลเมืองหนองปรือ ประจำปี 2561 ทั้งนี้เพื่อให้นำเงินที่ได้ นำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพสุจริต  ในด้านที่ผู้พิการ หรือผู้ดูแลคนพิการถนัดหรือสามารถทำได้ ในด้านงานฝีมือหรือการค้าขายต่างๆ ให้เกิดรายได้หมุนเวียน สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้.