ทม.หนองปรือจัดโครงการนักจัดการสุขภาพชุมชน แก่ อสม.เพื่อเป็นการเยียวยาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ให้มีสุขภาพที่ดี

0
250
เมื่อ 9.30 น. วันที่ 18 มีนาคม 62 ที่ เวทีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการนักจัดการสุขภาพชุมชน ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและนักจัดการสุขภาพชุมชนเข้าร่วมประชุม มีนายวันชัย แสนงาม ประธานนักจัดการสุขภาพชุมชน แจ้งข่าวสารจากประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข มาประชาสัมพันธ์ให้นักจัดการสุขภาพได้รับทราบ

      ในการจัดประชุมครั้งนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำข่าวสารการจัดโครงการห้องน้ำสะอาดดี มีอนามัย และการณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงฤดูร้อน รวมถึงการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติสุขภาพดีสร้างได้ด้วย สมาธิบำบัดแบบ SKT การทำสมาธิ ควบคุมระบบการหายใจ ผสมผสานกับประสาทสัมผัสทางตาและหู เพื่อเป็นการเยียวยาผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ ให้มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น.