ทต.หนองปลาไหล จัดกิจกรรม “ปลูกข้าวไว้กิน ผืนแผ่นดินบรรพบุรุษ”

0
276
นาย นริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปดโครงการ ปลูกข้าวไว้กิน ผืนแผ่นดินบรรพบุรุษ  โดยมี อพท.3 สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา และชุมชนท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
นาย นริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปดโครงการ ปลูกข้าวไว้กิน ผืนแผ่นดินบรรพบุรุษ โดยมี อพท.3 สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา และชุมชนท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

เมื่อ 15 พฤศจิกายน 60 ที่. ตำบล​หนอง​ปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดโครงการ ปลูกข้าวไว้กิน ผืนแผ่นดินบรรพบุรุษ โดยมี นายมานะ ยาประคำประธานสภา​วัฒนธรรม​เมือง​พัทยา และตัวแทนจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.3) ​พร้อมด้วย​ชุมชน​ท้องถิ่น​และ​ภาค​ส่วน​ต่าง​ๆ​ เข้าร่วม​กิจกรรม​เป็น​จำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท.3 ได้เข้ามาพัฒนากิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยววิถี และวัฒนธรรมของชาวหนองปลาไหล ร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชนตำบลหนองปลาไหล และมีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมเป็นพี่เลี้ยง โดยพบว่าชาวนาหนองปลาไหล ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดจนยึดแนวคิดรักดิน น้ำ ป่า ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุลและส่งต่อยังชนรุ่นต่อไปด้วยความภาคภูมิใจ

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากกิจกรรมเดิมที่ชุมชนมีอยู่แล้วคือ โครงการอนุรักษ์นาท้องถิ่น ปลูกข้าวกิน บนผืนดินบรรพบุรุษ ซึ่งได้จัดมาอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน โดยได้กำหนดรูปแบบงานที่สำคัญคือ “พัทยาก็มีนา” ซึ่งชาวนาหนองปลาไหล ยังคงรักษาวิถีชีวิตการทำนาแบบดั้งเดิมไว้ได้อย่างมีคุณค่า และร่วมมือกันผลิตข้าวปลอดภัยให้กับชุมชนไว้บริโภคและจำหน่าย เพื่อสร้างมูลค่าและรายได้ให้แก่ชุมชน สืบสานวิถีวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยแต่โบราณ ให้ยังคงอยู่ต่อไป.

นาย นริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง ทดลองเกี่ยวข้าวสืบสานวิถีวัฒนธรรม
นาย นริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง ทดลองเกี่ยวข้าวสืบสานวิถีวัฒนธรรม
การจำหน่ายอาหาร ผลไม้พื้นบ้าน จากประชาชนในท้องถิ่น
การจำหน่ายอาหาร ผลไม้พื้นบ้าน จากประชาชนในท้องถิ่น