ตลาดยุโรป เน้นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำกลับมาใช้ใหม่

0
104

นายจิรัตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการส่วนยุโรป กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กฎระเบียบทางการค้าของสหภาพยุโรปให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด พร้อมกำหนดขอบเขตและการจัดทำวัสดุบรรจุภัณฑ์ สารที่ใช้ผลิต อีกทั้งส่วนประกอบต่างๆ ที่ต้องมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการรีไซเคิล รวมถึงนำไปทำเป็นพลังงานทดแทนได้การปรับข้อกำหนดกฎหมายการค้าแต่ละครั้งมีความเข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มพลาสติก ทั้งการย่อยสลาย การคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณของการใช้บรรจุภัณฑ์ รวมถึงสิ่งเหลือใช้ ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ พร้อมตั้งเป้าบรรจุภัณฑ์ทุกประเภทจะสามารถย่อยสลายได้ร้อยละ 70 ภายในปี 2080 อีกทั้งสหภาพยุโรปมุ่งเป้ามีความเป็นกลางทางคาร์บอน จึงออกแผนงาน Circular Economy Action Plane เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์และการออกแบบเพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคม สามารถนำกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ


สำหรับข้อเสนอแนะการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการไทย เน้นเป้าหมายการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สร้างสิ่งเหลือใช้เพิ่มเติม เช่น วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ หรือวัสดุที่รีไซเคิลได้ ผู้ผลิตต้องมีความรับผิดชอบต่อการกำจัดขยะและต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น พร้อมทั้งคอยติดตามกฎระเบียบอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา


ด้านนายโฆษิต สุขสิงห์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า รูปแบบของบรรจุภัณฑ์และการรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานเอกชนพร้อมตอบสนองนโยบาย BCG ของรัฐบาลและการตอบโจทย์การเป็นพลเมืองที่ดีของสหประชาชาติ มีเป้าหมายสำคัญให้ตัวแทนตราสินค้าและผู้ผลิตตระหนักถึงผลกระทบ และเน้นย้ำการปฏิบัติภายใต้กรอบการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งปัจจัยของการผลิตสอดรับกับทุกภาคส่วนในการดำเนินชีวิตประชากรโลก โครงการต่างๆ เพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องตอกย้ำในการคิดและหาความร่วมมือในฐานะผู้ผลิตและส่งสินค้าไปยังผู้บริโภค มีแนวทางอย่างไรที่เกิดผลสูงสุด รวมทั้งสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างมูลค่าต่างๆ เข้าสู่ชุมชน สร้างแนวคิดให้ประเทศและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวม