ตราสัญลักษณ์ กุ้งก้ามกรามไทย สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า

0
248

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) “กุ้งก้ามกรามไทย(Thai Giant Prawn) สัญลักษณ์แห่งคุณภาพมาตรฐานสากล” เพื่อใช้ตราสัญลักษณ์ในการรับรองสินค้าและผลิตภัณฑ์รวมถึงฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามของไทยให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น เชื่อถือและจดจำถึงภาพลักษณ์ที่ดี  ด้วยระบบการตรวจรับรองเพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัยมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสินค้ากุ้งก้ามกรามไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางต่อไปสำหรับ “กุ้งก้ามกราม” ถือเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย โดยเกษตรกรมีการเพาะเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในพื้นที่หลายจังหวัด จากข้อมูลในปี 2563 มีฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงจำนวน 7,878 ฟาร์ม มีผลผลิตออกสู่ตลาดถึงปีละกว่า 32,000 ตัน และมีปริมาณการส่งออกประมาณ 4,265 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 529 ล้านบาท 


ตลาดหลักในการส่งออกคือ ประเทศเมียนมา ซึ่งกรมประมงจึงเชื่อมั่นว่าการนำตราสัญลักษณ์ “กุ้งก้ามกรามไทย” มาใช้เป็นเครื่องหมายในการรับรองคุณภาพ เพื่อการันตีมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย จะเป็นการช่วยติดอาวุธให้เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมคลัสเตอร์กุ้งก้ามกรามซึ่งต้องผ่านการรับรองมาตรฐานตามที่กรมประมงกำหนด สามารถนำตราสัญลักษณ์นี้ไปใช้เป็นเครื่องหมายในการรับรองคุณภาพของผลผลิต เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของคู่ค้าต่างประเทศในการทำการค้ากับผู้ประกอบการของไทยที่ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพดังกล่าว ซึ่งจะสามารถยกระดับสินค้ากุ้งก้ามกรามของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น