จัดการอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน สร้างเครือข่าย และให้ความรู้แก่ชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมช่วยผู้บาดเจ็บ

0
123

เมื่อ 30 พฤษภาคม 61 ที่ โรงพยาบาลบางละมุง ได้จัดให้มีการอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน ประจำปี 2561 ท่ามกลางเครือข่าย อสม. และชาวบ้าน ในเขตอำเภอบางละมุง ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ด้วยสาธารณสุขอำเภอบางละมุง จับมือกับโรงพยาบาลบางละมุง จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ตามนโยบายของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของสถานการณ์ การเจ็บป่วยฉุกเฉิน ที่ปัจจุบันมักจะเกิดขึ้นในครัวเรือน มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจากอุบัติเหตุ และจากเจ็บป่วยฉุกเฉิน ด้วยโรคอันตราย หรือโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ, โรคหลอดเลือดในสมอง, โรคเบาหวาน ที่อาจจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุอย่างทันท่วงที เพื่อนำส่งสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ จากความสำคัญดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าแต่ละชุมชน จำเป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้  ความสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้ในทุกครัวเรือน ซึ่งถือเป็นความคาดหวังในอนาคต

ดังนั้นสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงสนับสนุน และริเริ่มพัฒนาให้ประชาชนทั่วไป หรือผู้ที่มีจิตอาสาช่วยเหลือต่อเพื่อนมนุษย์ ได้รับการฝึกอบรม หรือให้ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น โดยสมัครเข้าร่วมเป็น อาสาฉุกเฉินชุมชน หรือ อฉช. เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในชุมชนเบื้องต้น

สำหรับบทบาทของอาสาฉุกเฉินชุมชน หรือ อฉช. จะเป็นในเชิงของการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ กรณีมีผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือประสบอุบัติเหตุ รวมทั้งยังต้องมีความสามารถในการประเมิน และรู้อาการฉุกเฉิน ที่จะต้องแจ้งเหตุผ่านสายด่วน 1669 ได้ อีกทั้งยังจะต้องมีความรู้ และความชำนาญ ในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น และยังจะต้องเป็นกระบอกเสียง ในการสื่อสารแจ้งข่าวแก่ประชาชน หรือคนในชุมชนให้สามารถป้องกันตัวเอง หรือคนใกล้ตัว จากอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินได้.