คำปราศรัยวันสตรีสากล 2564

0
61

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ห้องประชุม  ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  ได้กล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “เสริมพลังสตรีและเด็กหญิงสู่ความเสมอภาค ร่วมตัดสินใจ ไร้ความรุนแรง” ผ่านวีดิทัศน์ โดยนายกรัฐมนตรีฝากความระลึงถึงและความปรารถนาดีถึงพี่น้องสตรีไทยและผู้ที่ปฏิบัติงานด้านสตรีที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพสตรีในทุกมิติเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564

โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า รัฐบาลเห็นถึงความสำคัญของสตรีในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและการยุติการเลือกปฏิบัติในสังคม จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ การมีส่วนร่วมการรับผิดชอบครอบครัวและพัฒนาสังคม พร้อมทั้งเพิ่มโอกาส บทบาทและการมีส่วนร่วมของสตรีในการทำงานเชิงเศรษฐกิจ การเมืองและการบริหารในทุกระดับ ซึ่งการจัดงานในวันนี้ภายใต้แนวคิด“เสริมพลังสตรีและเด็กหญิงสู่ความเสมอภาค ร่วมตัดสินใจ ไร้ความรุนแรง” เพื่อเห็นคุณค่า  ศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมและเป็นหนึ่งพื้นฐานสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชม แสดงความยินดีกับกลุ่มสตรีและทุกองค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณในปีนี้ ถือเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของสตรีไทยให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยด้วยว่าประเทศไทยได้เริ่มจัดกิจกรรมวันสตรีสากลเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 32 ปี โดยมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งแนวคิดในปีนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs  (Sustainable Development Goals) เป้าหมายที่ 5 ด้านการบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและเสริมพลังแก่สตรีและเด็กหญิง เพื่อขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์