คลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐ

0
74

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายกลางที่รับรองสิทธิประชาชนในการได้รู้ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 25 ของการบังคับใช้กฎหมายฉบับดังกล่าว ดังนั้นในปี 2565 จึงได้เร่งการทำงาน โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ดำเนินโครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ เพื่อตรวจให้คำปรึกษาสถานะทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์ของข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน โดยเน้นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะและข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจขณะนี้มีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 33 แห่ง เช่น ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท กรมส่งเสริมสหกรณ์ ฯลฯ ทั้งในรูปแบบ online และ onsite สามารถดูรายชื่อได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ www.oic.go.th โดยคลินิกฯ จะเปิดทุกวันศุกร์


ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้เป็นการดำเนินการเชิงรุก เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขข้อขัดข้องของหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งที่มีภารกิจและปัจจัยต่างๆ ที่แตกต่างกัน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ได้อย่างถูกต้อง โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมชมข้อมูลที่เกี่ยวข้องย้อนหลังได้ทางเฟซบุ๊กและเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ