กาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดลประกันสังคมกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประกันตนทุพพลภาพ

0
133

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบของเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประกันตนทุพพลภาพภายใต้โครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนส โมเดล ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนารี โกเจริญ ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่อำเภอกมลาไสย อำเภอสมเด็จและอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อไปมอบของเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประกันตนทุพพลภาพ ของสำนักงานประกันสังคม จำนวน 9 ราย ประกอบด้วย นางสาวสุภาภรณ์ นันทะเพ็ชร ผู้ป่วยติดเตียง ราษฎรบ้านด่านเหนือ ตำบลโพนงาม นายวีระชาติ ภูบังใบ ราษฎรบ้านดงไทรทอง ตำบลโพนงาม ที่มีความพิการแขน-ขา ข้างซ้ายอ่อนแรง นายไสย์ วินิชไฉย ราษฎรตำบลกมลาไสย มีสภาพความพิการแขน-ขา ข้างซ้ายอ่อนแรง นายสมพร หรเพลิด ราษฎรบ้านเหมือดแอ ตำบลเจ้าท่า มีสภาพความพิการแขนขาทั้งสองข้างอ่อนแรง นายบันลือ สะอาดซื่อ ราษฎรตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง สภาพความพิการแขนขาทั้งสองข้างอ่อนแรง นายแหลม บุญอ้อย ราษฎรบ้านเหล่ากลาง ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง สภาพความพิการแขน-ขา ข้างซ้ายอ่อนแรง ปากเบี้ยวหลับตาไม่สนิท นายชัยวัฒน์ การปั้น ราษฎรบ้านแก้งกะอาม ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ สภาพความพิการแขน ขา ข้างขวาอ่อนแรง นายสิทธิชัย การประกอบ ราษฎรบ้านบอน ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ สภาพความพิการขาทั้งสองข้างอ่อนแรง และนายทองดำ กุดวิเทศ ราษฎรตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ สภาพความพิการแขนขาทั้งสองข้างอ่อนแรง

นางนารี โกเจริญ ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามแนวทางของสำนักงานประกันสังคมที่ว่า ประกันสังคมสร้างสรรค์ หลักประกันชีวิต จึงได้จัดกิจกรรมออกเยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ ภายใต้โครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนส โมเดล ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและผู้ทุพพลภาพมีความรู้สึกอบอุ่น และมีความรู้สึกที่ดีต่อระบบประกันสังคม อีกทั้งเป็นการออกไปรับทราบปัญหา และกำกับดูแลสถานพยาบาล ตลอดจนเป็นการปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน และการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง