กระทรวงแรงงาน เสนอขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี

0
71

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (30 ส.ค.65) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ประธานการประชุมครั้งแรก หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยส่วนวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในหลายกระทรวงที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วม ในลุ่มน้ำต่างๆ

ด้านกระทรวงแรงงาน เสนอ ครม. เห็นชอบตามที่คณะกรรมการไตรภาคีเห็นชอบ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ โดยจังหวัดชลบุรี, ระยอง และภูเก็ต อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ อยู่ที่ 354 บาท ส่วนกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ อยู่ที่ 353 บาทต่อวัน


กระทรวงสาธารณสุข ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด -19 ภายใต้โครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19


กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จะเสนอของบประมาณจากงบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี 2565 วงเงิน 8 พันล้านบาทเพื่อช่วยเหลือ 2 กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า เป็นเวลา 4 เดือน คือ กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือนและกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 301-500 หน่วยต่อเดือน

ขณะที่พลเอก ประยุทธ์ ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ จากกระทรวงกลาโหมแทน