กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรี ของบกลางจ่ายชดเชยให้ท้องถิ่น

0
51

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (16 ก.ค.65) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยคาดว่าจะมีการหารือกันในหลายประเด็น ทั้งเรื่องของสถานการณ์การเมือง ภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่ภาคกลางตอนบน

วาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทยเสนอของบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้แก่กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง เพื่อชดเชยรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หลังจากที่ ครม.มีมติเห็นชอบให้เลื่อนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากกำหนดเดิมที่ต้องจัดเก็บ โดยการเลื่อนออกไปส่งผลให้ท้องถิ่นที่มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสูญเสียรายได้กระทรวงการคลัง ขออนุมัติเงินกู้เพิ่มเสริมสภาพคล่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 ของการยางสูบแห่งประเทศไทย

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ ครม.พิจารณาวันหยุดพิเศษ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ในช่วงเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเอเปค 2565


กระทรวงคมนาคม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้าง รถยนต์จ้างสามล้อ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ…

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 ของกรมประมง


กระทรวงมหาดไทย ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีห้ามใช้ประโยชน์ป่าชายเลน ในการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลน คลองกะผี ท้องที่ตำบลวิชิต อำเภอภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อการกำจัดขยะมูลฝอยและบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนคร ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เสนอแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2565 -2570)