กรมการจัดหางาน ขับเคลื่อนศูนย์ EEC ต่อเนื่อง ตั้งเป้าปี 2563 จัดหางานกลุ่มอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 28,000 คน

0
122

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงแรงงานจัดตั้งศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Center) เมื่อวันที่ 17 มกราคม  2562 สถานที่ตั้งอยู่ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เพื่อให้บริการด้านข้อมูลแรงงาน ส่งเสริมการมีงานทำคุ้มครองแรงงานและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการตรวจลงตราและอนุญาตทำงาน

Loading…

ในปี 2563 ยังคงขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าจัดหางานในกลุ่มอุตสาหกรรมปัจจุบัน 28,000 คน แนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษาทั้งผู้ที่จะศึกษาต่อและผู้ที่จบการศึกษาใหม่ 44,020 คน ตรวจลงตราและออกใบอนุญาตทำงาน 13,000 คน ขณะที่ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 – มกราคม 2563 กรมการจัดหางานดำเนินการจัดหางานในกลุ่มอุตสาหกรรมปัจจุบันแล้ว 4,215 คน แนะแนวอาชีพให้นักเรียนฯ 16,129 คน ตรวจลงตราและออกใบอนุญาตทำงาน 4,346 คน

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวถึงผลการขับเคลื่อนในด้านอื่นๆ ว่าสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ได้ฝึกยกระดับฝีมือแรงงานแล้ว 621 คน ในสาขาระบบอัตโนมัติ 364 คน สาขาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 157 คน โปรแกรมการผลิต 20 คน อุตสาหกรรมการผลิต 80 คน ดำเนินการตามความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 36 กิจกรรม มีการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานแล้ว 3,234 คน ตรวจแรงงานในระบบ 14,463 คน ตรวจและกำกับสถานประกอบการ 30,738 คน ให้คำปรึกษาแนะนำด้านสิทธิประโยชน์ 638,109 คน ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน 27,200 คน บริการผ่านระบบ E-service E-Payment  Application 23,073 คน และผู้ประกันตนได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 47,562 คน

ศูนย์บริหารแรงงาน EEC เป็นองค์กรสำคัญในการขับเคลื่อนด้านแรงงาน เศรษฐกิจและสังคม ให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ ซึ่งจะนำมาสู่การจ้างงานจำนวนมาก โดยเฉพาะกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย