กทม. ติดตามความคืบหน้าพัฒนาพื้นที่ริมคลอง แก้ไขปัญหาการรุกล้ำ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย

0
1985

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ประชุมติดตามความคืบหน้าแนวทางการพัฒนาคลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานว่า แผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำคลองเปรมประชากร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบบ้านรุกล้ำ 4,398 หลัง ในพื้นที่ 32 ชุมชน อยู่ในพื้นที่เขต 3 เขต ได้แก่ เขตดอนเมือง เขตหลักสี่และเขตจตุจักร กำหนดแผนรื้อย้ายบ้านรุกล้ำตั้งแต่เดือนมีนาคม- กันยายน 2566สำหรับความคืบหน้าการดำเนินการรื้อถอนสิ่งรุกล้ำน้ำสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากการสำรวจ 50 เขต มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำทั้งหมด 11,076 หลัง รื้อย้ายแล้ว 2,436 หลัง อยู่ระหว่างดำเนินการ 8,640 หลัง


ปลัดกรุงเทพมหานคร มอบหมายสำนักการระบายน้ำ ประสาน กรมธนารักษ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนเมือง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาบ้านรุกล้ำและเร่งเจรจาทำความเข้าใจกับชุมชนที่รุกล้ำแนวเขื่อนเพื่อทำการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งบ่อดักไขมันภายในชุมชนและบ้านเรือนริมคลองให้มากขึ้นเพื่อลดการปล่อยน้ำเสีย พร้อมทั้งเร่งประสานความร่วมมือการบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร สถานที่ราชการ อาคารรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบการบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการทุกแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนทั้งในส่วนของชุมชนริมคลองและผู้รุกล้ำแนวคลองไม่ทิ้งขยะและน้ำเสียลงคลอง