ชุดอาหารอัตลักษณ์ YRU มุ่งคิดค้นเมนูเชิงสร้างสรรค์ เน้นวัตถุดิบท้องถิ่นและสากล

0
912

อาจารย์ ดร.กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า YRU ครัวฮาลาล มีเมนูอาหารฮาลาลมากมายทั้งอาหารไทย อาหารอัตลักษณ์และอาหารว่างในรูปแบบต่างๆ ซึ่งผู้บริโภค หรือลูกค้าสามารถเลือกได้ตามต้องการ ปัจจุบันมีอาหารไทยและอาหารอัตลักษณ์มากกว่า 50 เมนู ในรูปแบบอาหารคาว ซึ่งเป็นอาหารแบบชุดสำรับ หรืออาหารจานเดียวและอาหารว่างมีมากกว่า 20 ชนิดในรูปแบบอาหารหวาน หรือเบเกอรี นอกจากนี้ มีรูปแบบในการนำเสนออาหารแบบผสมผสานวัฒนธรรมอาหารมลายู อาหารไทยและอาหารจีน ในแบบอาหารฟิวชัน (Fusion Food) หรืออาหารสมัยใหม่ (Modern food) และตกแต่งจานให้มีความทันสมัยมากขึ้นเพื่อดึงดูดผู้บริโภคสำหรับเมนูทางเราขอนำเสนอคือ ชุดอาหารอัตลักษณ์ YRU ซึ่งประกอบด้วย อาหารเรียกน้ำย่อย (Appetizer) คือ “ม้าฮ้อ” โดยจะเสิร์ฟ 3 แบบอยู่ในจานเดียวกัน คำแรกที่ได้ทานจะเป็นม้าฮ้อแบบดั้งเดิม ที่วางบนสับปะรด คำที่สอง เรียกว่า มังกรคาบแก้ว วางบนส้มโชกุนจากอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่ตกเกรดและมีรสเปรี้ยว คำที่สามเรียกว่า ทับทิมชายแดน วางบนส้มโอปูโกของอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นผลไม้ GI (เป็นสินค้าคุณภาพเพื่อใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI) ของอำเภอยะรัง


จากนั้นตามด้วยเมนูหลัก (Main Course) คือ “โสร่งห่มเส้นกุ้งซอสมะขาม” เป็นเมนูอาหารที่ผสมผสานระหว่างผัดไทยกับหมี่กรอบ รูปร่างหน้าตาของอาหารนำไข่มาทำเป็นโสร่ง ห่อโสร่งด้วยผัดไทที่ผัดด้วยซอสสูตรเฉพาะของครัวฮาลาลและตกแต่งจานอาหารด้วยเส้นหมี่กรอบ ต้องทานควบคู่กับเส้นหมี่กรอบจะทำให้ได้รับรสอร่อย เนื้อสัมผัสมีทั้งความนุ่มและความกรอบในเวลาเดียวกัน ปิดท้ายจะเสริฟตามด้วยอาหารหวานคือ “กล้วยไข่เชื่อมน้ำตาลโตนดข้าวพอง” เป็นขนมหวานโดยนำกล้วยไข่มาเชื่อม โรยหน้าด้วยกะทิและน้ำตาลโตนด ซึ่งน้ำตาลโตนดที่โรยหน้าเพิ่มความหอมหวานทำมาจากเกล็ดน้ำตาลโตนดเหลวจากกลุ่มในพื้นที่ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง แต่งหน้าด้วยข้าวพองทำจากข้าวกล้องพันธุ์เลือดปลาไหลของกลุ่มตำบลบุดี จังหวัดยะลา เมื่อทานเข้าไปรู้สึกความหอมหวานของน้ำตาลโตนด ตัดความเลี่ยนหรือความหวานกับข้าวพองซึ่งมีความกรอบ ทำให้รสชาติกลมกล่อมมาอย่างขึ้น


อาจารย์ ดร.กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง กล่าวเพิ่มเติมว่า พันธกิจของ YRU ครัวฮาลาลคือ เป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาในหลักสูตรการประกอบอาหารฮาลาลและหลักสูตรอื่นๆ ที่ต้องการเรียนรู้การจัดการการผลิตอาหารฮาลาลและการเป็นผู้ประกอบการด้านอาหารฮาลาล รวมถึงเป็นแหล่งให้บริการและจำหน่ายอาหารให้กับผู้สนใจทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยและอนุรักษ์เมนูอาหารอัตลักษณ์หรือเมนูอาหารมลายูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คิดค้นเมนูอาหารต่างๆ ด้วยการนำวัตถุดิบในพื้นที่ผสมผสานกับวัตถุดิบอื่นๆ รวมถึงบริการวิชาการด้วยการถ่ายทอดเมนูอาหารต่างๆ และให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการในพื้นที่ จุดเด่นของหลักสูตรคือ นักออกแบบอาหารเชิงสร้างสรรค์ตามความต้องการที่หลากหลายโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและสากล (Food creator) อัตลักษณ์ : ผู้ประกอบอาหารฮาลาลที่รังสรรค์อาหารไทย อาหารอัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยเน้นการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นเชฟอาหารไทยฮาลาล ตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพหรือเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในโรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคารและอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร โดยพันธกิจของหลักสูตรนอกจากการเรียนการสอนแล้ว ยังเน้นการวิจัย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอาหารอัตลักษณ์เจ็ดหัวเมืองในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และบริการวิชาการต่างๆควบคู่ไปกับ YRU ครัวฮาลาล ในอนาคตวางแผนเป็นแหล่งทดลองปฏิบัติเสมือนจริงในการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการอาหารฮาลาลแบบครบวงจร พัฒนาและอนุรักษ์อาหารฮาลาลทั้งอาหารไทย อาหารสากล และอาหารอัตลักษณ์ที่กำลังจะสูญหายไป และนำมาต่อยอดพัฒนาให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่มีมาตรฐานการผลิตทั้งในด้านฮาลาล ความสะอาดความปลอดภัยและคงคุณค่าทางโภชนาการของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ทางเรายินดีที่จะให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการที่ต้องการข้อมูลต่างๆ หรือท่านที่สนใจข้อมูลหรือจะสั่งอาหารได้ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร 0970050466 หรือ http://science.yru.ac.th/halalculinary/