เมืองพัทยา เก็บกวาดฉีดล้างทำความสะอาดต่อเนื่อง สร้างเมืองสีเขียวทั่วพัทยา หากละเมิด จับปรับ 2,000 บาท

0
64

เมืองพัทยา โดยสำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ลงพื้นที่เก็บและกำจัดขยะช่วยเหลือประชาชนแก้ปัญหาทุกจุดทั่วเมืองพัทยา ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังมีบางแห่งที่มีผู้มักง่ายทิ้งไม่เลือกที่ ทำให้ขยะล้นเมือง ไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้ สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา วางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ รถขนขยะดำเนินการเก็บและกำจัดขยะทุกจุดให้หมดไปตามนโยบายการพัฒนาเมืองพัทยา ให้มีความสวยงาม สะอาด สะดวก สบาย อย่างแท้จริง ดังนี้ ล้างตลาดใหม่นาเกลือ ทำความสะอาดทางลอดอุโมงค์สุขุมวิทพัทยากลาง เก็บขยะหาดวงศ์อมาตย์ นาเกลือ เป็นต้น.