วัดชัยมงคลฯ จัดงานครบรอบวันบูรพาจารย์ ปีที่ 37 มอบทุนการศึกษา แก่พระภิกษุสามเณร และนักเรียน

0
59

เมื่อ 22 กันยายน 62 ที่ วัดชัยมงคลพระอารามหลวง พระเดชพระคุณ พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 13 เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พระปัญญารัตนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง ร่วมกันเปิดงานฉลองเปรียญธรรมประโยค 1-2 ถึงเปรียญธรรม 9 ประโยค และเนื่องในงานครบรอบวันบูรพาจารย์ ปีที่ 37 (งานหลวงพ่อโป) โดยมีบรรดาคณะพระภิกษุสงฆ์ ผู้ทรงเกียรติ พระภิกษุ สามเณร ในเขตจังหวัดชลบุรี ข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่น ตัวแทนชุมชนต่างๆ และสาธุชนชาวเมืองพัทยาเข้าร่วมงานนับ 1,000 คน

สำหรับงานครบรอบวันบูรพาจารย์ ปีที่ 37 พระครูวิบูลสังฆการ (หลวงพ่อโป) อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล ภายในงานมีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ในสังกัดเมืองพัทยา ที่ผ่านการคัดเลือกกว่า 400 คน จากผู้ใหญ่ใจดีซึ่งเป็นกลุ่มนักธุรกิจในเมืองพัทยาที่ให้การสนับสนุน  รวมทั้งกิจกรรมมอบทุนการศึกษา จากคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี มอบให้แก่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร ที่เป็นนักเรียนวิชาภาษาบาลี จำนวนกว่า 300 รูป ในงานฉลองเปรียญธรรมประโยค 1-2 ถึงเปรียญธรรม 9 ประโยค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สอบในแต่ละปี เป็นระยะเวลาหลายปีติดต่อกันจนปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาภาษาบาลี ให้ได้รับการเอาใจใส่ จากพระภิกษุสงฆ์และสามเณร เจ้าสำนักเรียน ตลอดจนถึงเจ้าคณะพระสังฆาธิการอีกส่วนหนึ่ง และยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญแก่นักเรียนวิชาภาษาบาลี ถึงหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ซึ่งเป็นภาษาที่มีระเบียบแบบแผนสื่อความหมายได้ลึกซึ้งและมีความไพเราะในภาษาไทย   นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีกิจกรรมออกโรงทาน จากชุมชนต่างๆอาทิ ชุมชนซอยกอไผ่ ชุมชนชุมสาย ฯลฯ และผู้ใจบุญ มากมาย นำอาหารมาร่วมทำบุญ เพื่อให้ประชาชนผู้มาร่วมงาน และผู้ยากไร้ได้รับประทานฟรีด้วย.