ประธานมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย เผยแนวโน้มทางสังคมของเยาวชน และข้อดีของ EEC ที่เปิดกว้าง

เมื่อ  22 มิถุนายน 62 ที่ มูลนิธิบ้านเอื้ออารี ต.ห้วยใหญ่ ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์พิเศษ เรื่องสภาวะเด็กไทยในสังคมปัจจุบัน และเมื่อ EEC เปิดกว้างจะส่งผลดีอย่างไร

นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ ประธานมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยและดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการเงิน การลงทุนโครงการ EEC และเป็นอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  เปิดเผยว่า มีความเป็นห่วงในสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน ที่เด็กจะประสบปัญหาทางครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นด้วยความไม่พร้อมที่จะมีบุตรก่อนวัยอันควร หรือสภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น ซึ่งก็เป็นเหตุที่ทำให้ความเป็นอยู่ยากลำบากยิ่งขึ้นตามมา ซึ่งอาจจะส่งผลให้แนวโน้มเด็กที่จะได้รับการศึกษาตามเกณฑ์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทางมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ก็เป็นเพียงองค์กรเล็กๆองค์กรหนึ่งที่ทำงานในด้านช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ให้ความตระหนักในเรื่องนี้ จึงได้มีการพลักดันและช่วยเหลือเช่นการสนับสนุนทุนการศึกษาต่างๆเท่าที่มูลนิธิสามารถทำได้

ทั้งนี้จากการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกเด็กที่มีคุณสมบัติ  โดยเฉพาะเด็กในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งอย่างน้อยก็สามารถช่วยเหลือเด็กในบางส่วน ให้เข้าสู่ระบบการศึกษาและได้รับการดูแลที่ดียิ่งขึ้น ก็จะเป็นส่วนขับเคลื่อนให้สังคมเราพัฒนาความก้าวหน้าได้  มีส่วนช่วยเสริมภาพลักษณ์ของเมืองพัทยา ในแง่ที่มีส่วนช่วยเหลือสังคม ไม่ตกเป็นภาระทางสังคม  แต่อยากไรก็ตามทางมูลนิธิHHN เพื่อเด็กไทย ก็เป็นองค์กรเล็กๆองค์กรหนึ่ง  ซึ่งก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้มากมายนัก จึงอยากจะฝากให้หน่วยงานภาครัฐได้ตระหนักในสิ่งเหล่ามากยิ่งขึ้น ซึ่งสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมด้านศึกษา จะต้องมีความเพียงพอและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ตามเกนณ์ที่กำหนด ให้เป็นอนาคตของชาติในการที่จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติต่อไปได้   แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นทางมูลนิธิเองก้ด้วยจำนวนเงินที่จำกัดในการดูแลอาจจะไม่ครอบคลุมและทั่วถึงแต่ก็จะช่วยเหลือเท่าที่ทางมูลนิธิจะทำได้ เพราะอยากน้อยก็จะไม่ทอดทิ้งงานเหล่านี้ เพราะอยากให้สังคมดีขึ้นประเทศชาติพัฒนาขึ้น ภาพลักษณ์ดีขึ้น อยากให้เด็กทุกคนมีโอกาสที่ดีขึ้นต่อไป

ในส่วนงานอีกหนึ่งบทบาทของ นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ คือเป็นผู้ตรวจการเงิน การลงทุนโครงการ EEC  ที่ได้รับการไว้วางใจและแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี  เผยว่า ทางรัฐบาลก็มีโครงการมากมายที่จะพัฒนา EEC ภาคตะวันออกให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่ง สิ่งที่จะเป็นโอกาสสำหรับเด็กที่มีโอกาส พัฒนาทางด้านภาษาที่หลากหลาย และก็คือจะสามารถเข้าไปสู่แรงงานในภาคของ EEC มากยิ่งขึ้น ซึ่งก็เป็นแผนที่รัฐบาลได้วางเอาไว้  ในอนาคตทางรัฐบาลจะผลักดันผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่เป็นประโยชนจะเข้าสู่เขตพัฒนา  EEC มากยิ่งขึ้น ก็จะส่งผลให้เด็กของเราส่วนหนึ่ง ไม่เฉพาะเด็กของมูลนิธิ HHN ไทยเท่านั้น แต่รวมถึงเด็กที่มีความสามารถในภาคตะวันออกทั้งหมดจะได้รับโอกาสเข้าทำงานเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น ในรูปแบบโรงงาน บริษัทขนาดใหญ่ และอื่นๆ เพียงแต่ว่าเด็กเหล่านี้องได้รับการพัฒนาอย่างถูกทาง และตรงตามความต้องการของ EEC ด้วย ซึ่งก็เป็นแผนที่ทางรัฐบาลได้ส่งเสริมและพลักดันอย่างต่อเนื่อง และคิดว่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเด็กในภาคตะวันออกทั้งหลายรวมทั้งเด็กในเขตพัทยาด้วย.