ประชุมจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนเมืองพัทยา เพื่อให้ง่ายต่อการทำงาน ด้านการส่งเสริมอาชีพของประชาชน

0
94

เมื่อ  6 พฤศจิกายน 62 ที่ ห้องประชุมทัพยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมการพิจารณาหารือการจัดตั้ง สหกรณ์ชุมชนเมืองพัทยา จำกัด และแต่งตั้งคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ชุมชน โดยมีนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นางสาววารุณี ช้างม่วง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและกิจการประชาคม ผู้นำและผู้แทนชุมชนเมืองพัทยา ทั้ง 42 ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมแต่งตั้งคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ชุมชนฯ จำนวน 10 ท่าน ขับเคลื่อนความสมดุลย์ในการประกอบอาชีพ สร้างความเข้มแข็งในชุมชน  โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อและคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการสหกรณ์ชุมชนเมืองพัทยา 10 ท่านได้แก่  1. นายศราวุร บรอฮีมี 2. นายสุจินต์ หนองใหญ่ 3. นายสรศักดิ์ ทวงบงเพ็ชร 4. นางอรวรรณ สุขอนันต์วงศ์ 5. นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ 6. นางศรีวิสา ปลื้มสุข  7. นางสตกร สัณหรนัง 8. นางสาวกัญฐณา พรชัย 9. นายสมทรง ตาสี 10. นายสมศักดิ์ สุวรรณทรงขาว ได้รับการชูมือรอบรับในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ให้เป็นคณะกรรมการสหกรณ์ชุมชนเมืองพัทยา และจะมีการแต่งตั้งประธานสหกรณ์อีกครั้งตามลำดับอีกครั้ง

ซึ่งการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนเมืองพัทยา จำกัด เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ชุมชนสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบของสหกรณ์ อีกทั้งยังเป็นทางเลือกในการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง   และเพื่อทำหน้าที่ในการแก้ปัญหาในด้านการทำมาหากินที่เหมือนหรือคล้ายๆ กัน ให้เกิดความแตกต่างและเกิดความยุติธรรม ไม่เกิดข้อทะเลาะแย่งอาชีพทำกิน อีกทั้งยังจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐอย่างเมืองพัทยาสามารถขับเคลื่อนงานไปพร้อมกับชุมชนรวมถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เกิดข้อโต้แย้งต่างๆตามมา  ให้สมาชิกได้รับประโยชน์ในการประกอบอาชีพอย่างสูงสุด