ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบเงินช่วยหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ

เมื่อ 9.30 น. วันที่ 2 กรกฎาคม 62 ณ ชั้น M เทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ รับมอบเงินสนับสนุนจาก นางศิศธร ผดุงนาม รักษาการ ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพัทยา และคณะ จำนวน 190,000 บาท เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ จำนวน 10 ราย  โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการร่วมรับมอบในครั้งนี้.