ทม.หนองปรือ ประเมินผลพิจารณาเลื่อนขั้นข้าราชการ และต่อสัญญาจ้างพนักงาน พร้อมตรวจหาสารเสพติด

0
86

เมื่อ  21 พฤษภาคม 62  ที่ เทศบาลเมืองหนองปรือ นายเอนก พัฒนงาม  นายนิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดการประชุม ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ของเทศบาลเมืองหนองปรือ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการและพนักงาน  ตรวจหาสารเสพติด เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือต่อสัญญาจ้าง ประจำปี 2562  

การจัดประชุมในวันนี้ เพื่อเป็นการชี้แจง ทำความเข้าใจ กฎระเบียบการปฎิบัติหน้าที่ สิทธิการลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างให้ยึดถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน  ในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิด  ใส่ใจดูแลแก้ไขความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งโดยรวมจากการตรวจไม่พบปัญหาแต่อย่างใด เป็นไปด้วยความราบรื่น.