ท่องเที่ยวและกีฬาชลบุรี จัดโครงการส่งเสริมกีฬาสำหรับมวลชน 4.0

0
118

เมื่อ 17.00น. วันที่ 20 กันยายน 60 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกีฬาสำหรับมวลชน กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0)” ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายส่งเสริมให้ข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงานได้ออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย ได้ออกกำลังกายอย่างพร้อมเพรียงและทั่วถึงในทุกภาคส่วน จึงได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0)” เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีลดความตึงเครียดและเพิ่มพลังในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน หันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น โดยใช้กิจกรรมการออกกำลังกายเป็นสื่อในการพัฒนาสุขภาพ เป็นการสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาพและคุณภาพที่ดี รู้จักให้เวลาให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย

สำหรับการเต้นแอโรบิกเป็นการออกกำลังกายแบบง่ายๆ สามารถทำได้ทุกที่  นอกเหนือไปจากการได้สุขภาพร่างกายแข็งแรง อารมณ์แจ่มใส ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ การเต้นแอโรบิกยังเปิดโอกาสให้มีการพบประและมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นระหว่างการทำกิจกรรม ซึ่งการออกกำลังกายในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่รักในการออกกำลังกายอีกด้วย.