ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนซอยอรุโณทัย จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น

0
216
นางสายยิ่ง ม่วงทอง ประธานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ชุมชนซอยอรุโณทัย พร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.) ปฏิบัติงานห่วงใยสุขภาพประชาชน บริการตรวจ-จ่ายยารักษาโรคเบื้องต้นฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย.
นางสายยิ่ง ม่วงทอง ประธานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ชุมชนซอยอรุโณทัย พร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.) ปฏิบัติงานห่วงใยสุขภาพประชาชน บริการตรวจ-จ่ายยารักษาโรคเบื้องต้นฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย.

เมื่อ 18 กันยายน 60 ที่.หมู่บ้านรุ่งนภาวิล ซอยอรุโณทัย นางสายยิ่ง ม่วงทอง ประธาน (ศสมช.) ชุมชนซอยอรุโณทัย พร้อมด้วยเหล่าอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ปฏิบัติงานห่วงใยสุขภาพประชาชน  และร่วมใจกันทำดอกดารารัตน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

โดยภายในกิจกรรมได้มีการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น อาทิ โรคเบาหวาน ความดันโลหิต พร้อมทั้งในคำแนะนำปรึกษาปัญหาสุขภาพ วิธีการดูแลสุขภาพ และเลือกรับประทานอาหาร ส่งเสริมทักษะความรู้ สำหรับแกนนำด้านสุขภาพ ในการจัดการสุขภาพชุมชนให้เกิดเป็นมาตรฐาน และจุดศูนย์กลางในการให้บริการด้านสาธารณสุข ในครอบคลุมการดูแลสุขภาพประชาชน

โดยมีเป้าหมายสูงสุดให้ประชาชนในเมืองพัทยา สามารถพึ่งพาตนเองทางด้านการดูแลสุขภาพได้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ทั้งนี้ประชาชนในชุมชนและประชาชนทั่วไปสามารถมาใช้บริการตรวจ-จ่ายยารักษาโรคเบื้องต้นฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามเพื่มเติมที่โทร. 087-0799932