เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

0
199

เมื่อ 9 มีนาคม 61 ที่ โดมอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ นางอัญมณี คำจันทร์ รองปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมด้วย นายเสนาะ สร้อยสกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ, นางปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ และนายวันชัยสุมโนจิตราภรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นำคณะประธานชุมชน และชาวบ้านจำนวน 3 แห่งในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

ด้วยรัฐบาล หวังเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ด้วยการแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เหล่านั้นได้รับการแก้ไขอย่างทั่วถึง และรวดเร็ว อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน นำไปสู่การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในอนาคต  จึงได้ มีคำสั่งให้แต่ละพื้นที่ของจังหวัด รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดกิจกรรม การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขึ้น

ดังนั้นเทศบาลเมืองหนองปรือ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยนำชาวบ้านใน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสุทธาวาส ชุมชนหนองไม้แก่น และชุมชนบ้านมาบยายเลีย เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้มีการชี้แจงถึงการดำเนินงานแผนพัฒนาฯ 4 ปีของทางเทศบาลฯ พร้อมให้ชาวบ้านช่วยกันแจ้งว่าโครงการใดทำไปบ้างแล้ว และโครงการใดยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ ซึ่งโครงการที่ก่อสร้างเสร็จเป็นรูปธรรมแล้ว ประกอบด้วย โครงการก่อสร้าง และปรับปรุงผิวถนน ซอยบ้านล่าง 17, โครงการก่อสร้าง และปรับปรุงผิวถนนซอยบ้านลุงดิษฐ์ ม.7, โครงการก่อสร้าง และปรับปรุงผิวถนน ซอยหนองไม้แก่น 8/1ม.7 และโครงการก่อสร้าง และปรับปรุงผิวถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยมาบยายเลีย 34 เป็นต้น

นอกจากนี้ประชาชนยังได้มีการเสนอปัญหาต่างๆ ที่ชุมชนได้ประสบ เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางเทศบาลฯเข้าไปตรวจสอบแก้ไข อาทิ  ปัญหาเอกชนรุกล้ำผิวถนน ซอยมาบยายเลีย 53 ส่งผลให้ช่องการจราจรลดลง กระทบต่อการสัญจรของชาวบ้าน, ปัญหาระบบระบายน้ำเสียไม่ครอบคลุมซอยมาบยายเลีย 53 ระยะทาง 200 เมตร ส่งผลให้น้ำจากครัวเรือนมาขังบริเวณผิวถนนจนเกิดตะใคร้น้ำ เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง, ปัญหาภายในซอยหนองไม้แก่น 4 พบว่ามีเอกชนรุกล้ำที่สาธารณะ รวมทั้งหมู่บ้านกรุงไทย ยังคงขาดแคลนถังขยะที่เป็นมาตรฐาน จึงอยากให้ทางเทศบาลฯนำถังขยะขนาดใหญ่มาวางบริการไว้หน้าปากซอย  อันเป็นการแก้ไขปัญหาสุนัขคุ้ยขยะ และเป็นการบริหารจัดการขยะสิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้องตามหลักสาธารณสุข พร้อมกันนี้หมู่บ้านดังกล่าวยังได้ร้องเรียนต่อเทศบาลฯด้วยว่า โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาที่ ทางเทศบาลฯ ได้ดำเนินการเฟสแรก ปัจจุบันการก่อสร้างได้หยุดชะงักไป จึงมีความกังกล และอยากให้เทศบาลฯ เข้ามาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จเสียที เพื่อคลายความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน

อย่างไรก็ตามนอกจากปัญหาในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้ว ยังมีปัญหาในเรื่องของเยาวชน และปัญหาขาดโอกาสทางการศึกษา ซึ่งพบว่าภายในชุมชนสุทธาวาส มีเด็กจำนวนไม่น้อยในช่วงวัยรุ่น ไม่ได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ เที่ยวออกจับกลุ่มเป็นแก๊งมั่วสุม ติดเกม หรือมั่วสุมยาเสพติด และบางรายมีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเกิดปัญหากาตั้งท้องก่อนวัยอันควร เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ถือได้ว่าเป็นอีกเวทีหนึ่ง ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้สะท้อนปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน ซึ่งปัญหาข้างต้นเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัญหาสังคมที่ชาวบ้านห่วงใย และเป็นกังวลอยากให้ทางเทศบาลฯ เข้ามาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง.