สภาเมืองพัทยาเข้ม เรื่องการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเมืองพัทยา เพื่อการแก้ปัญหาการจัดการขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

0
227
พล.ต.ต.บัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา รักษาราชการแทนนายกเมืองพัทยา จึงขอถอนญัตติ ของงบประมาณจัดการมูลฝอยดังกล่าว เนื่องจากมีงบประมาณที่สูง 1 พันกว่าล้านบาท เพื่อนำกลับไปพิจารณา ทบทวนรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนอีกครั้ง และจะนำเสนอต่อสภาเมืองพัทยาในการประชุมครั้งต่อไป
พล.ต.ต.บัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา รักษาราชการแทนนายกเมืองพัทยา จึงขอถอนญัตติ ของงบประมาณจัดการมูลฝอยดังกล่าว เนื่องจากมีงบประมาณที่สูง 1 พันกว่าล้านบาท เพื่อนำกลับไปพิจารณา ทบทวนรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนอีกครั้ง และจะนำเสนอต่อสภาเมืองพัทยาในการประชุมครั้งต่อไป

เมื่อ 12 มีนาคม 61 ที่ห้องประชุมสภาเมืองพัทยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้มีการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีนายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา คนที่ 1 และ พล.ต.ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา คนที่ 2 และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ทั้งนี้มี พล.ต.ต.บัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา รักษาราชการแทนนายกเมืองพัทยา เป็นผู้เสนอญัตติ ร่วมด้วยนายวิเชียร พงษ์พานิช นายสุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์ และนายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา พร้อมกันนี้มี พ.ต.อ.สุธี ทิพย์สุข และนายเดชา โชคโสภณกูล ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา เลขานุการ-ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีนายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา ทำหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา

สำหรับญัตติสำคัญในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ การพิจารณาขอความเห็นชอบแก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน พ.ศ.2543 ข้อ 13 ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติดังกล่าว และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้ยังมีในเรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย เกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ เพื่อการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเมืองพัทยา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนด และการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสมทบค่าใช้จ่ายงานจ้างเหมาเอกชนเก็บ  เพือทำการขนและกำจัดมูลฝอยชุมชนเมืองพัทยา

โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งเสนอแนะให้แก้ไขรายละเอียด TOR ให้ชัดเจน เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวพัทยา ดังนั้น พล.ต.ต.บัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา รักษาราชการแทนนายกเมืองพัทยา จึงขอถอนญัตติ ในการขออนุมัติงบประมาณพันกว่าล้าน ผูกพัน 5 ปีดังกล่าว เพื่อนำกลับไปพิจารณา ทบทวนรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนอีกครั้งเนื่องจากงบประมาณที่สูงกว่าเดิมกว่าเท่าตัว และจะนำเสนอต่อสภาเมืองพัทยาในการประชุมครั้งต่อไป.

นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561   ร่วมด้วย พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา คนที่ 1 และ พล.ต.ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา คนที่ 2
นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ร่วมด้วย พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา คนที่ 1 และ พล.ต.ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา คนที่ 2