ประชุมสัมมนา การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับพื้นที่ สู่การปฏิบัติ

0
205
นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับพื้นที่ สู่การปฏิบัติ
นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับพื้นที่ สู่การปฏิบัติ

เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 61 ที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ” ของภาคกลาง และภาคตะวันออก ประจำปี 2561 โดยมี นายลักษณ์ วจนานวัช และ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวง และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกจังหวัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง

สำหรับการประชุมดังกล่าว เนื่องด้วยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดนโยบาย และมาตรการต่างๆเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้หลากหลาย โดยให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งการผลิตออกมาแล้วต้องมีตลาดรองรับและต้องขายได้ราคา วึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง และเพื่อเป้นการยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น ดังนั้นการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางให้เกิดการผลักดัน นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงสู่พื้นที่ ทั้งนี้จึงจำเป็นต้องชี้แจงพร้อมทำความเข้าใจแก่บุคลากร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่ ทั้งหัวหน้าส่วนระดับจังหวัและระดับอำเภอ รวมทั้งในภาคส่วนต่างๆ ทั้งพาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ภาคเอกชน ภาคประชาชนในพื้นที่ได้ทำความเข้าใจและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิดการบูรณาการ เพิ่มศักยภาพการผลิตได้อย่างมีคุณภาพในแต่ละจังหวัดของภาคกลางและภาคตะวันออกรวมถึงเป็นฐานการผลิตสินค้าทางเกษตรที่สำคัญของระดับประเทศที่มีคุณภาพส่งจำหน่ายไปทั่วโลกในอนาคตต่อไป.