กลุ่มจิตอาสาเทศบาลตำบลนาป่า จัดกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมในสวนสาธารณะ

0
214

เมื่อ 11 กันยายน 61 นายวิทยา เหรียญแก้ว ท้องถิ่นอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมในสวนสาธารณะ ณ สวนสาธารณะ หมู่ 9 เทศบาลตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 61 โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม ได้มีนโยบายให้นายอำเภอทุกอำเภอ จัดกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมในสวนสาธารณะต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอ เดือนละ 2 แห่ง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในสวนสาธารณะ โดยให้ดำเนินการในเรื่อง ตัด ตกแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ กวาดทำความสะอาดใบไม้ ทำความสะอาด ขุดลอกท่องระบายน้ำ ถนน อาคารสถานที่ภายในสวนสาธารณะ และการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้เกิดความสวยงาม เป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้มาใช้บริการและท่องเที่ยว โดยขอรับการสนับสนุนจากกลุ่มอาสาสมัครจิตอาสา ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  รวมถึงบุคลากรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป

เทศบาลตำบลนาป่า มีพื้นที่ 18.30 ตารางกิโลเมตร หรือ 11,437 ไร่ ประกอบด้วย 16 ชุมชน มี 23,663 ครัวเรือน มีประชากร 37,334 คน มีสวนสาธารณะในความรับผิดชอบ จำนวน 1 แห่ง คือ สวนสาธารณะ หมู่ 9 และในครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมในสวนสาธารณะ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและพัฒนสวนสาธารณะของเทศบาลตำบลนาป่า

สำหรับการจัดกิจกรรม ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทหารบก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครจิตอาสา ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 และสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ในการดำเนินงานกวาดทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ เก็บขยะสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีจุดมุ่งหมายให้การทำกิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลนาป่า ภายใต้คำขวัญว่า “นาป่าเป็นเมืองน่าอยู่ บริหารงานอย่างโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมสาธารณูปการ ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”