กรมบังคับคดี จัดโครงการสร้างความรับรู้ เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับผู้ประกอบการอาคารชุด

0
55
(จากซ้ายไปขวา) นายเอกพงษ์ ไทยกล้า ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง  นายพลัฐ หิรัญสิริสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี นายเฉลิมวัฒน์ วิมุกตายน ประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยา เปิดการอบรมโครงการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับผู้ประกอบการอาคารชุด
(จากซ้ายไปขวา) นายเอกพงษ์ ไทยกล้า ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง นายพลัฐ หิรัญสิริสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี นายเฉลิมวัฒน์ วิมุกตายน ประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยา เปิดการอบรมโครงการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับผู้ประกอบการอาคารชุด

เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 61 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ทางด้านกรมบังคับคดี ได้จัดโครงการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับผู้ประกอบการอาคารชุด โดยมี นางภาวดี ศิริเมธารักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 150 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ จะได้รับความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง โดยได้รับเกียรติจาก นายพลัฐ หิรัญสิริสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายเฉลิมวัฒน์ วิมุกตายน ประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยา และนายเอกพงษ์ ไทยกล้า ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 150 คน ได้รับความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 150 คน ได้รับความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง

สำหรับการจัดโครงการฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้รับความรู้ ความเข้าใจในการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560 และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เข้าใจในบทบัญญัติ หลักการและเหตุผล ที่มีอยู่ในกฎหมายแต่ละมาตรา รวมทั้งสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ ไปใช้ ให้เกิดสัมฤทธิ์ผล อีกทั้งให้ผู้เข้ารับการอมรมได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และตอบข้อซักถามเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานของกรมบังคับคดีต่อไป.