เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็ก

0
232
เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดกิจกรรมจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล
เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดกิจกรรมจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล

เมื่อ 8 กันยายน 60 ที่เทศบาลเมืองหนองปรือ นายสุวัจ รชตวัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน ระดับตำบล ตามโครงการส่งเสริมและเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองหนองปรือ โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณะอาจารย์ในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมพิธีเปิด

การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างสภาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก ในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม ตามแบบของสภาเด็กและเยาวชนที่สมบูรณ์ และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2560 โดยเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้ทำการคัดเลือกจากตัวแทนแต่ละโรงเรียน เสนอวิสัยทัศน์ ในการทำงานต่อการเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล โดยทำการลงคะแนน จำนวน 119 คน โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ชนะในการคัดเลือกได้รับตำแหน่ง  โดยสภาเด็กและเยาวชนจะประกอบด้วย ประธานสภาเด็กและเยาวชน 1 คน คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 20 คน รวมเป็น 21 คน

ปัจจุบันเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านและหลากมิติ เด็กมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นและแตกต่างจากเดิม มีความมั่นใจสูงรักที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่ตลอด เทคโนโลยี ความอิสระ ความต้องการพื้นที่ในการแสดงออกนั่นคือสิ่งสำคัญต่อเด็ก เพื่อที่จะปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการวางแนวทางของสภาเด็กและเยาวชน ทบทวนบทบาทหน้าที่การปฏิบัติของสภาเด็กและเยาวชน และเพื่อพัฒนาศักยภาพ พัฒนาทักษะผู้นำให้แก่สภาเด็กและเยาวชน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา โรงเรียนบ้านทุ่งกลม โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ บ้านเด็กพระมหาไถ่ และศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และล่วงละเมิด และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ หน้าที่และความสำคัญของสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล โดยอาจารย์เกรียงไกร กางกำจัด อาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา.