พิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) วิทยาลัยเทคนิคพัทยาและสถานประกอบการ ด้านต่างๆ ในพื้นที่เมืองพัทยาที่จะมีส่วนในการส่งเสริมการเรียนการสอนในภาคปฎิบัติ

0
145
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)และมอบโล่เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ โดยมีนายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาติชาย ตลุนจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา พร้อมแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)และมอบโล่เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ โดยมีนายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาติชาย ตลุนจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา พร้อมแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน

เมื่อ 5 กรกฎาคม 60 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) และมอบโล่เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ โดยมีนายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาติชาย ตลุนจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยาพร้อมแขกผู้มีเกียรติ ผู้แทนสถานประกอบการ ด้านต่างๆ เช่นรูปแบบ บริษัท โรงงานอุสาหกรรม โรงแรม และอื่นๆ จำนวน 30 แห่ง ร่วมลงนาม(MOU) และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ด้วยนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลได้ประกาศให้ 3 จังหวัด ภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เป็นเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนากำลังคนรองรับนโยบายดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวะ การจัดการศึกษาของ สอศ.เป็นการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบปกติและแบบทวิภาคี เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แบบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ซึ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกอาชีพจริงในสถานประกอบการ สอศ. เล็งเห็นถึงสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา จึงมีการลงนามความร่วมมือการหรือหน่วยงาน จำนวน 30 แห่ง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถผลิตกำลังคนได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ อีกทั้งเป็นการพัฒนาทักษะวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นการเพิ่มพูนความรู้และสั่งสมประสบการณ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป