รัฐมนตรีช่วยเกษตร นำคณะอาเซียน 10 ประเทศ + 3 ลงพื้นที่ชมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0
314

เมื่อ 30 สิงหาคม 61 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะ 10 ประเทศอาเซียน พร้อมด้วย  “จีน ญี่ปุ่น เกาหลี”และ“สหพันธรัฐรัสเซีย” ลงพื้นที่เยี่ยมชมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ตามที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 10 ประเทศอาเซียน ด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 สมัยพิเศษ รวมพลังหารือประเทศบวกสาม “จีน ญี่ปุ่น เกาหลี” และ“สหพันธรัฐรัสเซีย” มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนในภูมิภาค พร้อมมุ่งสู่ความเป็นเอกภาพในประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมดุสิตธานี เมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2561

ทั้งนี้คณะได้ลงพื้นที่ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อเยี่ยมชมการทำไรนาส่วนผสม เกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวบรรยายสรุป พร้อมนำเยี่ยมชม

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ศูนย์กสิกรรมเกษตรธรรมชาติมาบเอื้อง เป็นหนึ่งในศูนย์ในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ลงสู่การปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนามนุษย์ ในขณะเดียวกันภารกิจสำคัญอีกประการได้แก่การขับเคลื่อน “หลักกสิกรรมธรรมชาติ” ผ่านการบ่มเพาะหลักคิด และหลักปฏิบัติผ่าน “ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง” จังหวัดชลบุรี ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่แสดงผลสัมฤทธิ์ ของการนำศาสตร์พระราชา ด้านการจัดการดิน น้ำ ป่า มาฟื้นฟูระบบนิเวศ จนสามารถพลิกฟื้นดินดาน สร้างระบบนิเวศที่สมดุลต่อระบบการผลิตภาคการเกษตร พัฒนาสู่ชุมชนที่ดำเนินวิถีชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลสู่การสร้างแบบอย่างใหม่ ของการศึกษาวิถีไทยในอนาคตด้วยการนำ “บวร-บ้าน วัด โรงเรียน” กลับสู่การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม นำความรู้ ในนาม “ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย” ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ ตามกฎกระทรวงว่ าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวต่อไปอีกว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงเน้นให้ประชาชน และเกษตรกรรู้จักพึ่งตนเอง และได้พระราชทานแนวคิดเรื่อง “ทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นหลักคิดให้กับทุก ๆ คน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร ได้รวบรวมกลุ่มคนในหลาย ๆ อาชีพ ที่มีแนวคิดแนวอุดมการณ์ในการที่จะฟื้นฟูประเทศ โดยการนำแนวคิดเรื่องทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ให้ใช้กับการทำการเกษตร และการดำรงชีวิตให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการรณรงค์ให้เกษตรกรเลิกใช้สารเคมี พึ่งพาตนเองโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่เคยสืบทอดกันมาเพื่อเน้นการทำเกษตรที่ยั่งยืน บนผืนแผ่นดินไทย.