ยกระดับสัญลักษณ์ PATTAYA BRAND มาตรฐานผลิตภัณฑ์ สร้างความมั่นใจ ส่งเสริมการเศรษฐกิจชุมชนพัทยาอย่างยั่งยืน

0
167
นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน (PATTAYA BRAND ) ตามโครงการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยา
นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน (PATTAYA BRAND ) ตามโครงการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยา

เมื่อ 09.00 น.วันที่  28 สิงหาคม 61 ที่ โรงแรมพรีมา วงศ์อมาตย์ พัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน (PATTAYA BRAND) ตามโครงการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยา เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 โดยมี นางสาววารุณี ช้างม่วง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา กล่าวรายงาน นางสาวสายใจ พาหุฬา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ที่ปรึกษาชมรมนวดแผนไทยชายหาดจอมเทียน ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยา และกลุ่มอาชีพชุมชนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จำนวน 14 กลุ่ม จำนวนทั้งสิ้น 70 คน เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สำนักพัฒนาสังคม ได้ดำเนินการเพิ่มพูนศักยภาพผู้ประกอบการหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน (PATTAYA BRAND)” ตามโครงการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยา เพื่อยกระดับชุมชนอย่างยังยืน ประจำปี 2561 โดยกำหนดให้มีกิจกรรมเสริม 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 เป็นการแถลงข่าวตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND ) และการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยบูรพา ในด้านความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยา เมื่อ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

กิจกรรมที่ 2 คือการจัดอบรมเพื่อเป็นการสร้างศักยภาพ กลุ่มผู้ผลิตเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐานและบริการ(PATTAYA BRAND ) แก่กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยา และกลุ่มอาชีพชุมชนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระหว่าง 28 – 29 สิงหาคม 61 โดยฝึกอบรมเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก ดร.รสา สุนทรายุทธ ประธานสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่อง การยกระดับสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐาน เครื่องหมายการค้า โดยการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความแตกต่าง และตอบสนองความต้องการตลาด การออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์เมืองพัทยา สื่อภูมิปัญญาชุมชน โดยผู้เข้าร่วมการอบรม สามารถนำความรู้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และธุรกิจบริการของพัทยาให้ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง ภายใต้ PATTAYA BRAND ตลอดจนเสริมสร้างให้ชุมชน นำภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่น มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งส่งผลต่อรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็งและยังยืนต่อไป.

  • Robert

    You can also arrange to have your electricity bills paid directly by your Thai bank where I expect you keep a healthy balance. You did not say if you live in a rented house or a condo building. This is important because usually condos can assist you on the water bill. Your landlord could also insure as part of the rental agreement that your water bill is paid and added to your rent. If you own the condo….go to your building manager and respectfully ask for help about the water bill. Get a receipt for money left! In a condo your water cannot be shut off without assistance from management. Research research!

  • LondonChris

    Why should they change a perfectly good system that suits millions of Thais for you, you are in Thailand you need to accept the Thai way of life or you will go under.